DALMATIA

DALMATIA
Illyrici pars, Liburn. contermina versus Occas. cuius incolae Dalmatae vocantur, Augusti olim auspiciis Romano imperio subiecti. Dionys. v. 26.
Δεξιτερην` κατα χεῖρα φαείνεται Ι᾿λλυρὶς αἶα,
Δαλματίη δ᾿ ἐφύπερθεν, ενυαλίων πέδον ἀνδρῶν.
Populi Graecis Δαλμάται, καὶ Δαλματεῖς, qui, teste Flor. plerumque sub silvis agunt, inde in latrocinia promptissimi, quiqueve armis ac opibuspotentes, confidentiores erant, saepius Romanis rebelles, et eorum finibus graves. Strab. l. 7. Ἔςτι δὲ τῶ πολυν` χρόνον πολεμη???άντων πρὸς ῾Πωμαίους τὸ ἔθνος τοῦτο. Tertull. de Anima, Tamen vulgata iam res est gentilium proprietatum. Comici Phrygas timidos illudunt, Sallust. feroces Dalmatas pulsat. Aliqui, pro Dalmatis, apud Caesar. Delmatis reponunt, et ita antiqui lapides et Fasti Capitol. in quibus est Delmaticus, non Dalmaticus. Velius item Longus, ex auctoritate Varron. ia praecipit scribendum, quoniam a Delminio maxima civitate tractum nomen existimatur. Eustath. Η῾ δὲ πόλις αὐτῶν Δάλμιον ἢ Δελμίνιον ἢ Δέλμινον. Idem fere habet Appian. Sic et Ioh. Lucius, Vir doctiss. Dalmata: cum ait: A Dalmio, vel Delmatia, a Delminio, civitate Illyrica, sic dicta est Dalmatia. Cum enim, regante Gentio, Illyricor. Rege Dalmitani se in libertatem vindicassent, vigintique oppida in sua ditione haberent, regionem Dalmatiam dixêre. Dein allis sexaginta sibi ascitis, cum ad mare pervempssent, Tragurinisque et Epetmis infesti evasissent, hinc ortum primum bellum Dalmatic. Et nunc Dalmatia in provinciam redacta est a Romanis. Postea vero, Dalmatae Liburnis ad Occid. agrum ademerunt, Romanis vero Illyric. propr. ita ut a Titio fluv. usque ad Drilonem fines suos protulerint; et sic Librnia etiam in Dalmatia inclusa fuit. Dein se extendit regio post Imperii inclinationem, ab Ichia Dyrrachium usque. Postmodum a parte Orient. restricat est ad flumen Bolianam, talesque fines nunc servat. Magna ex parte Schiavonia dicitur. Genuit haec regio Diocletianum, virum crudeli et exitiali in Christianos animo, quippe qui praeter tormenta, quibus carnificianm exercuit, in libros etiam et scripturas saeviit. Protulit et S. Hieronymum Stridone natum, quem Lationrum nemo lucubrando vicit. A Iustiniano, Gothis subactis, recepta A. C. 540. Evagr. l. 17. c. 19. A Carolo Hung. Rege, una cum Croatia, Servia, Russia et Bosnia, etc. Hungariae adiecta est, A. C. 1310. Bonfin. in Hist. Iterum a Ludovico Rege, victis Venetis, recuperata, A. C. 1358. hodie possidetur partim a Venetis, quibus ibi Zara, Sebenico, Spalatro prope Salonam, quo Diocletianus se receperat, cum Imperio se abdicasset, Nona, Trau, etc. Patrim a Turcis, qui ibi habent Scardone, Sasso, Clisso, Laurana, etc. Ibidem Ragusia, veteribus Epidaurum, Libera Resp. Urbes tamens S. Viti et Zeug Austriaci sunt iuris. Quo pacto ad Qustriacam Familiam pervenerit, vide in voce Hungaria. Namque Dalmatia, Croatia et Sclavonia, communi olim Pannoniae nomine, confusis Illyrici Pannoniaeque limitibus, comprehensae, et Croatia, ad superiorem Pannoniam, Sclavonia, cuius pars etiam Dalmatia, ad inferiorem pertinuêre, sicque magis pro accessione Regni Hungarici, quam propriis Regnis, habendae sunt. Tob. Pfannerus de praecipuis Germaniae Principp. gentibus c. 1. Incolae bellicosi, sed in ludis ridiculi. Ptol. l. 2. c. 17. Boter. Rel. P. 1. l. 1. Niger, Eur. Com. 6. etc. Ad fidêm conversi sunt, per Methodium, operâ Ludovici Regis Cromer. l. 3. A. C. 866. regnum sub Demetrio duce facta haec regio, A. C. 1076. Concilium ibi A. C. 1199. in utbe praecipua antibari, quae hodie sub Turcis. Plurimi hîc Albigensium seu Valdensium, ut et in Bulgaria, Bohemia, Croatia, Germania coetus erant, quibus Bartholomaeus quidam Superintendens praeerat, A. C. 1230. Matth. Paris. in Hern. III. Hinc Dalmatica vestis, quae est
tunica sacerdotalis candida cum clavis ex purpura, quia hîc ptimum texta. vide infra. Dalmaticus dictus fuit L. Metell. a Dalmatis subactis, qui et Castoris aedem vetustate collapsam refecit, teste Cic. 3. in Verrem, itemque pro M. Scauro.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • Dalmatia — • A part of the Kingdom of Croatia according to a convention entered into between Croatia and Hungary Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Dalmatia     Dalmatia      …   Catholic encyclopedia

  • Dalmatĭa — (a. Geogr.), s. Dalmatien …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Dalmatia — region along the eastern Adriatic coast in what is now Croatia; perhaps from a derivative of PIE *dhal to bloom, in a sense of young animal, in reference to the mountain pastures …   Etymology dictionary

  • Dalmatia — [dal mā′shə] region along the Adriatic coast, mostly in Croatia …   English World dictionary

  • Dalmatia — For the eponymous Roman province, see Dalmatia (Roman province). Dalmatia (dark blue) within Croatia (light blue) Dalmatia (Croatian: Dalmacija, Croatian pronunciation: [dǎlmaːt͡sija]; see names in other languages) is …   Wikipedia

  • Dalmatia — /dal may sheuh/, n. 1. a historic region along the Adriatic coast of Croatia: a former Austrian crownland. 2. a Roman province formed by Emperor Tiberius and called after the tribe inhabiting the area. * * * Serbo Croatian Dalmacija Region of… …   Universalium

  • Dalmatia — Lage Dalmatiens im Römischen Reich Dalmatia war eine römische Provinz. Der Name der Provinz ist vom illyrischen Volksstamm der Dalmates abgeleitet. Geschichte 156 v. Chr. unterwarfen die Römer die dalmatischen Illyrer und machten sie… …   Deutsch Wikipedia

  • Dalmatia —    The eastern coast of the Adriatic (q.v.) and its hinterland, from the region of Istria to Kotor, bounded by the Dinaric range, which runs parallel to the coast. It was a Roman province until the fourth century, when it became a diocese (q.v.) …   Historical dictionary of Byzantium

  • Dalmatia —    A mountainous country on the eastern shore of the Adriatic, a part of the Roman province of Illyricum. It still bears its ancient name. During Paul s second imprisonment at Rome, Titus left him to visit Dalmatia (2 Tim. 4:10) for some unknown… …   Easton's Bible Dictionary

  • Dalmatia — geographical name region W Balkan Peninsula on the Adriatic in Croatia extending into Bosnia and Herzegovina & Montenegro • Dalmatian adjective or noun …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.